امین آسیاپان، مدیرعامل نمایندگی فلز اکسین خوزستان: هدف اصلی بر عملیات اطلاعات بنیان. کار کردن خوبی در افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصول خواهیم داشت


امین آسیاپان، مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان: تمرکز بر عملیات دانش بنیان.  عملکرد خوبی در افزایش تولید و کیفیت محصول خواهیم داشت

MeetNews | به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی بلافاصله ۲۴ فروردین امین آسیاپان مدیرعامل نمایندگی فلز اکسین به در کنار معاونین شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند مدیران نمایندگی اجتناب کرده اند سایر نیمه های این نمایندگی بازدید کردند.

مدیرعامل این نمایندگی در محیط این بازدید در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار روابط کلی، ضمن آرزوی قبولی طاعات، عبادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبریک سال نو به یکایک کارمندان نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار های محترمشان، ذکر شد: در بازدید بلافاصله اجتناب کرده اند مجتمع جاده ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های توسط دست اجرا، در راستای اصل مقام معظم مدیریت کدام ممکن است امسال شناخته شده به عنوان ارکان ساخت اطلاعات بنیان، اشتغالزایی، برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای ورزش ها در مجموعه ۱۴۰۱ مزین شده است، اصرار دادیم کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تجزیه و تحلیل فنی. امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار های درمورد به آن است، سریع در موقعیت به تحمیل جایگزین های شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای گروه در افزایش استاندارد بر ایده استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های خانه، نمایندگی های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب های بهبود نمایندگی خواهیم بود.

مدیرعامل نمایندگی فلز اکسین در بازدید اجتناب کرده اند محوطه تاسیسات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای اجرای پست ۲۳۰ کیلوولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانسفورماتور خانگی ۳۳ کیلو ولت ذکر شد: با تکیه بر از گرفتن پست بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ مشخص انرژی الکتریکی طی تعدادی از ماه بلند مدت. با این سیستم ریزی های مورد نیاز، یک جوان این سمت را در اصل کار قرار خواهیم داد.
معاونت این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اطمینان حاصل شود که تامین بلعیدن ثابت انرژی الکتریکی جاده نورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب بهبود صنعت فلز، سناریوهای تامین انرژی الکتریکی مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت با قابلیت های مختلف را تعیین مقدار کرد. توافق با ذینفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مربوطه به پایان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات اولین حاصل شد. تصور به با احداث این نیروگاه، این نیروگاه در زمینه تامین انرژی الکتریکی به خودکفایی برسد. این امر جدا از تحمیل اشتغال موجب افزایش سودآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری معنی ساخت تاسیسات تولیدی تبدیل می شود.

وی افزود: با همدلی، هم افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط تعیین کنید گرفته {در این} مجموعه، انشالله امسال همزمان با اجرای قالب بهبود نمایندگی بهبود فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم مسیر، ورزش اجرایی تعهد احداث پست فرعی را تحریک کردن خواهیم کرد. وضعیت نمایندگی اجتناب کرده اند برتر به برتر

آقای آسیاپان در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند صحبت های شخصی دانستن درباره وضعیت جاده ساخت ذکر شد: به لطف خدا وضعیت ساخت ما اجتناب کرده اند تذکر سفارشات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت پنل در وضعیت خوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا {به سمت} افزایش استاندارد محصولاتی مشابه با سال قبلی.»

مدیرعامل این نمایندگی در خاتمه ذکر شد: الحمدلله در راستای منویات رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده همه کارمندان نمایندگی در سال جاری با هدف اصلی بر فرآیندهای شناختی برای افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصول ، کار کردن خوبی خواهیم داشت.”