امیر عبداللهیان در دیدار انریکه مورا: ایران با جدیت در مذاکرات وین نمایندگی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات اجباری را برای بدست آوردن به هماهنگی انجام داد.
وزیر امور خارجه: عدم انتخاب سیاسی آمریکا برای لغو تحریم‌های مربوط به رفاه مالی افراد ایران، مانع کنونی بدست آوردن به نتایج بسته شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای برخورداری ما اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد مالی درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر کارآمد تحریم‌ها، مانع کنونی است. عالی مانع برای ما انتخاب بالا.