امسال عصر جدیدی اجتناب کرده اند اخلاص، عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام می آید


در دسترس بودن محصولات متنوع، شاخص برتری خودرو ۱۴۰۰ بهمن;

در سال ۱۴۰۱ بهمن موتورز جلوتر اجتناب کرده اند توجه انداز روشن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق این سیستم ریزی برای سال جاری، سدان های Fidelity Prestige، Dignity را انتخاب کنید و انتخاب کنید Respect ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن تبدیل می شود.

به گزارش پرشین خودرو، نمایندگی بهمن موتور سیکلت در سال ۱۴۰۰ به نیازها شخصی در زمینه رشد روی حیله و تزویر افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسی افزاری کف دست کشف شد، این نمایندگی در سال قبلی توانست ۲ خودروی SUV را روانه بازار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تعیین از محسوس ضربان قلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذائقه بلعیدن کننده توانست به سر کف دست یابد. جایگاه قرار تکل در بین خودروهای ملت

با این حال ماموریت بهمن موتور سیکلت به ساخت خودروهای جدید ختم نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران این نمایندگی خودروسازی در امتحان شده برای افزایش مکانیزم های شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا برای سازمانی همیشگی به رضایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت خاطر مشتریان شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیاده سازی هستند. قالب های مختلف خدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امدادی.. امتحان شده می کنند تا اولویت بلعیدن کنندگان خودرو بهمن را برطرف کنند.

دستیابی ساخت تعداد زیادی عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاص
در سال ۱۴۰۰ ۲ محصول اخیر به ساخت تعداد زیادی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا محصولات دیگنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیدلیتی در فینال روزهای سال ۱۴۰۰ به صورت وب مبتنی بر متوقف نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترتیب با مرحله هشتم کالا فیدلیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین مرحله کالا دیگنیتی. کدام ممکن است در فینال روزهای دهه ۱۴۰۰ برگزار شد، همچنان رکورددار انواع سطوح کالا محصولات خودرویی در اختیار گروه بهمن {خواهد بود}.

شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا محیط زیست؛ تداوم ارتباط گروه بهمن با مشتریان
با امضای تفاهم نامه ای بین نمایندگی خودروسازی بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خودرو ایران، همکاری مشترک این ۲ گروه با هدف افزایش مرحله کاهش محصولات بهمن موتور سیکلت تحریک کردن شد. {در این} تبصره، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های نمایندگی کاهش ایران خودرو اطمینان حاصل شود که حاضر شرکت ها امدادی ۲۴ ساعته محصولات نمایندگی بهمن موتور سیکلت {در سراسر} ملت گفتن شد.

نمایندگی بهمن موتور سیکلت در راستای حاضر شرکت ها فشرده با وسط خودروگردی ایران همکاری شخصی را با الحاق نمایندگی کاهش ایران خودرو قطعی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین شرکت ها امدادی به مشتریان نمایندگی بهمن موتور سیکلت حاضر تبدیل می شود.
علاوه بر این این سیستم های خدماتی مختلفی را در کل سال اجرا می تدریجی تا مشتریان این نمایندگی بتوانند به بهتر از تعیین کنید قابل انجام اجتناب کرده اند این شرکت ها استفاده کنند.

رسمیت رشد نمایندگی خودروسازی بهمن
خودروهای بهمن مساحت واحد تولیدی را اجتناب کرده اند ۲۵۰۰۰۰ متر مربع به ۳۵۰۰۰۰ متر مربع افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن مطبوعات، سالن سند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده ساخت از محسوس را سازماندهی کرد. این نمایندگی علاوه بر این قابل توجهی در جاده رنگ سالن دارد تا استاندارد محصولات را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. جاده ویژه نگاهی به را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تنظیم شبیه سازی برای تحلیل خودرو در مسیرهای لاغر دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناسازگار اجتناب کرده اند اقدامات قابل تقدیر نمایندگی بهمن موتور سیکلت در ارتقای استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت مشتریان در استفاده اجتناب کرده اند محصولات می باشد.

بهمن خودرو توسط نمایندگی اعتباری (پایا) رتبه الف را کسب کرده است.
به گزارش رتبه اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلندمدت A- را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه اعتباری مختصر مدت A1 به نمایندگی بهمن موتور سیکلت زیرمجموعه گروه بهمن داده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر گروه بهمن تنها نمایندگی در ملت است. کدام ممکن است رتبه را اکتسابی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت طبق دیدگاه در مرحله A ملایم تبدیل می شود. از گرفتن رتبه اعتباری بالا ممکن است در تسهیل تامین پولی اجتناب کرده اند بازار سرمایه کارآمد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رتبه در ارتقای مرحله اعتباری نمایندگی در سیستم بانکی نیز مورد تعیین مقدار قرار خواهد گرفت.

اعطای ۵ ستاره برای خودروهای با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقار
در تعیین مقدار آذر ۱۴۰۰ نمایندگی بازرسی استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ایران شناخته شده به عنوان بازرسی مورد تایید وزارت صمت، امانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت سودآور به اکتسابی ۵ ستاره کیفی شد.

گروه بهمن تاکنون انتظارات مورد نیاز را برای حاضر شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر عناصر یدکی از بالای محدوده برای هر محصولی کدام ممکن است دسترس در بازار در دسترس بودن کرده است محافظت کرده است.

سازماندهی واحد CHC برای حرکت جدید در صنعت خودرو
بهمن موتور سیکلت اطمینان حاصل شود که افزایش شرکت ها پس اجتناب کرده اند کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلب رضایت مشتریان، واحد CHC را شناخته شده به عنوان اولین خودروساز خانه راه اندازی کرد. {در این} واحد خدماتی فراتر اجتناب کرده اند خواستن خریدار حاضر تبدیل می شود کدام ممکن است در بلندمدت پاسخگوی خواستن مشتریان {خواهد بود}. علاوه بر این اگر خریدار مشکلی داشته باشد، علاوه بر این تعمیر نیازهای شخصی، به عیب یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر اشکال در سیستم می پردازد.