امتحان شده نافرجام نماز برای بوسیدن کف دست رئیس جمهور (فیلم)
روز قبل محمود دعایی مدیرمسئول روزنامه الیام در دیدار ماه مبارک رمضان همراه خود اصحاب رسانه همراه خود رئیس جمهور اقدام به بوسیدن ابراهیم رئیسی کرد.