اقساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اینترنتی J4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید T8 کرمان دوچرخه


کرمان دوچرخه کالا اقساطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینترنتی خودروهای J4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید T8 را اجتناب کرده اند ۲۰ فروردین ماه تحریک کردن می تنبل.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، کالا اینترنتی خودروهای J4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید T8 فروردین ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ۲۰ فروردین ماه تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا بالا فروردین ماه یکپارچه می تواند داشته باشد. در مکان کرمان دوچرخه به کالا می رسد.

{در این} کالا جک جی ۴ ۴۱۵ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این T8 907 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

در زیر عمیق کالا اقساطی خودرو جک G4 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیکاپ T8 را بازرسی می کنیم:

شرایط فروش اقساطی JAC J4

شرایط فروش اقساطی T8