افزایش ۷۰ درصدی ماموریت های امدادی هلال احمر در نوروز


به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، یعقوب سلیمانی دبیرکل گروه هلال احمر در تشریح اقدامات {انجام شده} در قالب سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات نوروزی ۱۴۰۱ اظهار داشت: او قبلی ای داشت.

دبیرکل گروه هلال احمر بیشترین ماموریت ها را درمورد به ۳ استان خوزستان، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران عنوان کرد کدام ممکن است امدادگران ۱۴۳ حادثه اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲ حادثه ساحلی را محافظت دادند.

به آموزش داده شده است سلیمانی، اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب سراسری کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در نوروز ۱۶۸ عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات فنی انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰ مصدوم حوادث رانندگی رها شدند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید