افزایش ۱۰ درصدی ساخت در ایران خودرو فارس


مدیرعامل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس موتورز اجتناب کرده اند افزایش ۱۰ درصدی ساخت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه زودهنگام تعهدات به مشتریان خبر داد.

به گزارش «فارسی خودرو»، عبدالرضا ملکی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ سودآور به ساخت ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۲ تجهیزات خودرو شدیم کدام ممکن است نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی ۱۰ درصدی داشتیم کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند هدف تصمیم گیری شده در سال ۱۴۰۰ بود.

وی افزود: با توافق {انجام شده} برخی تعهدات مشتریان را در فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردیبهشت زودتر اجتناب کرده اند موعد مقرر اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروها را به مشتریان عرضه دادیم.

ملاکی اجتناب کرده اند پایان دادن تمامی خودروهای دارای ضعیف عناصر یدکی {در این} مکان تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای دستورالعمل ها دادستانی شیراز خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۱۴ بهمن ماه بنا به اصل مدیرعامل اقتصادی ایران خودرو. گروه، ۳۵۵۹ خودرو وجود می تواند داشته باشد. ۲۴ ساعت در یک روز واحد روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۰۴ تجهیزات با توافق راهور ناجا در مدت کوتاهی مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مشتریان عرضه گرفت.

ملکی افزایش استاندارد را یکی اجتناب کرده اند رویکردهای مهم این نمایندگی بر مقدمه تکنیک های گروه اقتصادی ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جاری تدوین این سیستم ویژه ای برای ارتقای استاندارد محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به نیازها استراتژیک ادعا شده در ایران هستیم. -خودرو فارس.”