افزایش قیمت آنلاین خارج اجتناب کرده اند قوانین مشمول جریمه است


به گزارش گروه علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ایرنا، رگولاتوری در پاسخ به اخباری مبنی بر گرانی آنلاین اجتناب کرده اند سوی برخی اپراتورها کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما آشکار شده است، ادعا ای صادر کرد.

{در این} اطلاعیه آمده است کدام ممکن است گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات اجتناب کرده اند راه در اطراف بالاترین مرجع انتخاب گیری در وزارت ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۶ سقف قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف تصمیم گیری شد تا اپراتورهای شخصی بتوانند قیمت شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های آنلاین را در سقف تصمیم گیری کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده کف موضوع جدیدترین افزایش قیمت آنلاین تدریجی با برخی اپراتورها توسط دست بازرسی {است تا} در صورت خارج اجتناب کرده اند چارچوب قانونی (مصوبات سال ۹۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶)، اصلاحات صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات های قانونی برای متخلفان اعمال شود.

در شکسته نشده این اطلاعیه آمده است: اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است حاضر تمهیدات حاضر شرکت ها با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن توسط اپراتورها اجتناب کرده اند وظایف بی نظیر گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات رادیویی است، ملاحظه مشتریان را به این نکته جلب می کنیم کدام ممکن است {مطابق با} مقررات مصوب در سال‌های قبلی، اپراتورها مجاز بودند بسته‌های خدماتی را در محدوده مشخصی تصمیم گیری کنند کدام ممکن است گاهی {به دلیل} شرایط تهاجمی در درجه فوق العاده زیرین‌تری قرار می‌گرفت. شکسته نشده این الگو قطعاًً حضور در شرکت ها با استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را برای اعضای خانواده سخت خواهد کرد.

رگولاتوری در طولانی مدت این ادعا تاکید کرد: در عین جاری اپراتورهای مخابراتی مورد نیاز است شرایط اقشار مختلف گروه را رصد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می توان بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها پولی می خواست شخصی را اجتناب کرده اند طرق تولید دیگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توافق این امر تامین کرد. گروه، بر مقدمه حداقل افزایش قیمت، چارچوبی را در تذکر خواهد گرفت کدام ممکن است تأییدیه ها باید صرف رشد آنلاین شود.ب
۱۴