افزایش ساخت در سال ۱۴۰۱ فراهم شد


همراه خود تیز کردن مطالبات قطعه سازان در گروه تجاری ایران خودرو، افزایش بیش از پنجاه درصدی ساخت {در این} گروه تجاری در سال ۱۴۰۱ فراهم شد.

به گزارش «فارسی خودرو»، همراه خود فشار بر تقاضای قطعه‌سازان، پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی خودروهای کم‌برداشتن این گروه تجاری تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند انواع این خودروها کاسته احتمالاً خواهد بود.

همراه خود ملاحظه به دوبرابر شدن کمیت بازپرداخت مطالبات قطعه سازان در اسفندماه نسبت به ماه های قبلی همراه خود تیز کردن ۱۱۵۰۰ میلیارد تومان، صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بندی عناصر خودرو در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اجتناب کرده اند تداوم امتحان شده های ایران خبر داد. سرپرست مسئله گروه تجاری خودرو اجتناب کرده اند تیز کردن مطالبات قطعه سازان شناخت کرد.