افزایش اطلاعات اشخاص حقیقی کلیدی در وب شهرستانی ما / همه تجهیزات ها در بهبود نمایندگی های اطلاعات بنیان مشارکت دارند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، امیر رئوف در دیدار با کارمندان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران آزاد معاونت رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات صداوسیما استانداری در مراسم بزرگداشت سید حمدالله خاش نیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضل فرهی برگزار شد. وی افزود: این ۲ گران قیمت در بخش ارائه دهندگان ارزنده ای حاضر می کنند. سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه ای حاضر کردند کدام ممکن است عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادشان ابدی در محله رسانه ای استانداری جاودانه می تواند.

وی با تاکید بر اینکه موقعیت یابی جامعه فرمان دینا اجتناب کرده اند تذکر شاخص های کیفی در بین امکانات استانداری باورپذیر است، بر لزوم تداوم آسانسور بخش خبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} {مطابق با} محورهای سند تغییر در وسط جدید در گروه.

مدیرکل صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما {در این} نشست با ابراز خرسندی اجتناب کرده اند ویدئو کنوانسیون با مدیرکل خبر قلمرو، ذکر شد: محصولات خبری باید به سمتی بروند کدام ممکن است تاثیر آنها بر انتخاب محصولات خبری در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت باشد. . جامعه ها یکی اجتناب کرده اند مهمترین جنبه های روزنامه نگاری تحقیقی در تهیه مستندهای خبری افزایش سرعت سوئیچ دانش اجتناب کرده اند طریق ویدئوی خشمگین است.

وی با ردیابی به ساخت مستند کارآمد خبرنگاران صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور خبرنگاران مطرحی چون ویسی پور، هادوی، عباسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طهمورثی در ساخت سبک مستند پژوهشی تاکید کرد: سند باید برای تایید به ستاد کشتی شود. به همین دلیل دقیق واقعیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن مطالبات کلی افراد در ساخت خبر شرط اساسی رسیدن جهان رسانه است.

وی با ردیابی به لزوم افزایش کار با هم خبرنگاران در بخش خبری با محل کار خبر رسانه سراسری جرس ذکر شد: بروکراسی های اجرایی در تصویب موضوعات نباید مانع رقبا ما شود.

رئوف به مانترا محوری هویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت شناخته شده به عنوان موتور سیکلت محرک رسانه سراسری در عصر جدید ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ملاحظه به توانمندی های حال در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل دورافتاده کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۴۴ سهم باند کهگیلویه را نمایند. بویر.- حافظ احمد به انتخاب های جامعه دینا ردیابی کرد.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به ورزش گروه های جهادی کدام ممکن است در راستای محرومیت زدایی در مناطق کم برخوردار انجام می دهند ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: آینه کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریانی هنرمندانه اجتناب کرده اند اقدامات کودکان انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادگر کنجکاوی مند به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبادانی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود. ساخت اطلاعات اجتناب کرده اند مناطق محروم باید در انتخاب باشد.
مفتخریم کدام ممکن است روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبر نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.

مدیرکل صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای قلمرو با دقیق اینکه رسانه سراسری روابط کلی ابزار نیست، ذکر شد: ما روابط کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آینه کردن موفقیت تجهیزات های مختلف خوشحال از می کنیم. اگر شعارهای سوراخ باشد، آنتن خبری استانی را در اختیار آنها قرار نمی دهیم».

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند خبرنگاران آزاد پیش بینی {می رود} در زمینه اطلاعات تولیدی جدیت بیشتری داشته باشند.

رئوف ذکر شد کدام ممکن است فرمانداران در ارتباطات شخصی آمادگی شخصی را برای حمایت اجتناب کرده اند بازنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینه کردن اطلاعات در اداره شخصی در مرحله شهر ابراز کردند. تجهیز زیرساخت های سمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بصری جهت استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها پولی شهرستان با حمایت فرمانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد بومی. افسران

وی با دقیق اینکه اجتناب کرده اند کاستی های خبرنگاران بی طرفانه آگاه است با این حال پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستر رسانه سراسری در ساخت خبر را استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های از ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرنگاران افتخاری عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ما اجتناب کرده اند معدود تجهیزات هایی هستیم کدام ممکن است بی طرفانه نداریم. محل کار نمایندگی در شهرستانها، خوشحال از باید با حمایت افسران محلی، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای محلی را محافظت دهند.

مدیرکل صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای وسط استان ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است با حمایت استاندار، فرماندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداران خبرنگاران بی طرفانه شاهد ارتقای اطلاعات {در سراسر} استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی از دستگاه خبرنگاران آزاد در هر عالی باشیم. شهر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تجهیزاتی کدام ممکن است خبرنگاران بی طرفانه در اختیار آنها قرار می دهند، استفاده می تواند.

وی با ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «ساخت اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال» افزود: در دنیا سهم این نمایندگی ها در رشد اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به امکانات آموزشی، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان پرانرژی». برای حضور در مانترا سال امتحان شده کنید.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید