اصرار نمایندگان بر عزل وزیر صمت


عضو کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس اظهار داشت: نمایندگانی کدام ممکن است در تذکر زودتر شخصی موضوع س toال کردن را مطرح کرده بودند رای شخصی را پس نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر اکتسابی اطلاعیه هیات رئیسه هستند.

فارسی خودرو به نقل اجتناب کرده اند علی گدی اظهار داشت: هرگونه اصلاح در توسعه قرعه کشی یا انتخاب گیری در خصوص خودرو در اختیار وزارت صمت است با این حال همچنان انتقادات شخصی را اجتناب کرده اند کار کردن خودروسازان یکپارچه می دهیم. هر سال این سیستم های متعددی را گفتن می کردند با این حال هیچ کدام اجرا نشد.

وی تاکید کرد: توده ها ردیابی کرده ایم کدام ممکن است مقامات باید اجتناب کرده اند بخش خودروسازی خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند خواستن خانه باید اجتناب کرده اند واردات تامین شود تا ساخت خودرو تهاجمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروساز ساخت شخصی را افزایش دهد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس اظهار داشت: تا روزی کدام ممکن است در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا برای خودرو متعادل نشود اتفاق مثبتی نمی افتد. خودروسازان توده ها قول افزایش در دسترس بودن برای توقف توسعه قرعه کشی داده اند، با این حال تقریباً هیچ افزایشی در ساخت حاصل نشده است.

وی اظهار داشت: حتی وقتی خودروسازان ساخت شخصی را افزایش دهند، سازمانی کالا یکساله دارند کدام ممکن است محقق نمی شود.

پدربزرگم کسب اطلاعات در مورد موضع برکناری وزیر صمت نیز اظهار داشت: نمایندگانی کدام ممکن است بحث عزل را مطرح کردند تذکر زودتر شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رای شخصی را پس نگرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر اکتسابی اطلاعیه هیات مدیره هستند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع مورد انتقاد نمایندگان همچنان حول محور استاندارد، کمیت، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت ساخت خودرو می چرخد.