اشکال پیوستن تلگرام – پیشگامیت


با بیرون شک تلگرام یکی اجتناب کرده اند مورد پسند ترین پیام رسان هاست. متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند این احساسی افزار برای کشتی پیام در کل روز استفاده می کنند، با این حال برخی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی معمولاً استفاده می کنند اشکال پیوستن تلگرام صورت. بعد از همه همراه خود فیلتر شدن این جامعه پیام رسان، مشکلات مشتریان آن در ایران اصولاً شد. تعدادی از علت مختلف برای عدم پیوستن تلگرام موجود است کدام ممکن است در یکپارچه به بازرسی آنها می پردازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهایی برای تعمیر این مشکلات هدایت می کنیم.

توضیحات عدم پیوستن تلگرام

چون آن است علت بی نظیر وصل نشدن تلگرام فیلتر بودن . متعاقباً برای پیوستن باید اجتناب کرده اند قند شکن، VP * هر دو پروکسی تلگرام بیشترین استفاده را ببرید. تعدادی از علت مختلف موجود است کدام ممکن است چرا تلگرام وصل نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث یکپارچه کار آن تبدیل می شود برقراری ارتباط هر دو داده ها اضافه کردن نمی شوند. در زیر برخی اجتناب کرده اند معمولی ترین توضیحات عدم پیوستن تلگرام را حاضر می دهیم.

با بیرون پیوستن به آنلاین

علت عدم پیوستن خواهید کرد به تلگرام بالقوه است عدم پیوستن به آنلاین باشد. ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است تلگرام هر دو هر پیام رسان عکس با بیرون پیوستن به آنلاین کار نمی شود. متعاقباً، ابتدا باید مشخص شوید کدام ممکن است تجهیزات خواهید کرد به آنلاین متصل است.

سرعت آنلاین نامناسب

در صورتی کدام ممکن است آنلاین خواهید کرد کم باشد، احساسی افزار تلگرام نصب شده بر روی تلفن در کنار هر دو کامپیوتر خواهید کرد در موقعیت به پیوستن به سرورهای تلگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی دانش خواهید کرد نخواهد بود. متعاقباً هدایت می کنیم در گذشته اجتناب کرده اند هر اقدامی وضعیت پیوستن آنلاین شخصی را بازرسی کنید.

تجزیه قند را غیرفعال کنید

بعد اجتناب کرده اند فیلتر کردن تلگرام برای ورود به آن است چاره ای جز استفاده اجتناب کرده اند شکرک هر دو VPN ندارید (معاون رئیس جمهور *) هر دو اجتناب کرده اند پروکسی تلگرام استفاده نکنید. پس در گذشته اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در تلگرام مشخص شوید کدام ممکن است قند شکن شخصی روشن است.

استفاده نادرست اجتناب کرده اند قند شکن

در برخی اسبابک ها، کراکر قند بالقوه است اشکال داشته باشد هر دو کار نکند. {در این} صورت چاره ای جز تعویض قند شکن شخصی ندارید.

تلگرام به سرور متصل نیست

بالقوه است اشکال اجتناب کرده اند شخصی اپلیکیشن تلگرام باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط خوبی همراه خود سرورهای تلگرام نداشته باشد.

راه های رفع اشکال پیوستن تلگرام

حالا این به حداقل یک علت است اشکال پیوستن تلگرام همراه خود تعدادی از راه رفع این اشکال شناخته شده هستید. برای رفع اشکال عدم پیوستن به تلگرام هر دو همون اشکال برقراری ارتباط می توانید سطوح زیر را به همین ترتیب انجام دهید.

 1. ارتباط آنلاین شخصی را بازرسی کنید

در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها، مشتریان در گذشته اجتناب کرده اند ضمانت اجتناب کرده اند پیوستن به آنلاین، اپلیکیشن تلگرام را ایجاد می کنند. {در این} صورت همراه خود اشکال عدم پیوستن کابل مواجه خواهید شد. متعاقباً در مرحله یک، باید بازرسی کنید کدام ممکن است خواه یا نه تجهیزات خواهید کرد به وای فای هر دو داده تلفن در کنار متصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وجود این پیوستن مشخص شوید.

 1. استاندارد آنلاین را بازرسی کنید

هنگامی کدام ممکن است مشخص از حداکثر کدام ممکن است تجهیزات خواهید کرد به آنلاین متصل است، باید استاندارد پیوستن شخصی را بازرسی کنید. اگر آنلاین کدام ممکن است به آن است متصل هستید برداشتن باشد، تلگرام {نمی تواند} به سرورهای شخصی متصل شود. به دلیل همراه خود اشکال عدم پیوستن کابل مواجه خواهید شد. متعاقباً باید استاندارد سرویس آنلاین شخصی را نیز بازرسی کنید.

برای امتحان کردن این، می توانید عالی موقعیت یابی را در مرورگر شخصی باز کنید هر دو این سیستم عکس را ایجاد کنید. اگر موقعیت یابی هر دو این سیستم عکس کار نمی شود، احتمالاً اشکال آنلاین دارید. برای تعمیر اشکال، می توانید آنلاین شخصی را اصلاح دهید هر دو منتظر بمانید به همان اندازه اشکال برطرف شود. در هر مورد دیگر اپلیکیشن تلگرام خواهید کرد اشکال دارد.

 1. بازرسی صحت کار کردن سرورهای تلگرام

در برخی اسبابک ها بالقوه است سرورهای تلگرام اجتناب کرده اند کار افتاده هر دو بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های زیادی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است نتوانید به تقاضا های شخصی پاسخ دهید. {در این} صورت می توانید مدتی استقامت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس یک بار دیگر چک کنید. پس اجتناب کرده اند رفع اشکال سرور تلگرام، می توانید اجتناب کرده اند این این سیستم بیشترین استفاده را ببرید.

 1. محدودیت های آنتی ویروس را بازرسی کنید

اگر آنتی ویروس روی تلفن در کنار هر دو کامپیوتر خواهید کرد نصب شده باشد، بالقوه است تلگرام ورود به آنلاین را محدود تنبل. برای اطمینان از این اشکال آنتی ویروس شخصی را وارد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی کنید کدام ممکن است خواه یا نه تلگرام ورود دارد هر دو خیر.

 1. ورود اپلیکیشن تلگرام را تایید کنید

در برخی اسبابک ها بالقوه است خواهید کرد عمدا هر دو نامطلوب ورود تلگرام به آنلاین را محدود کرده باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ممکن است به طور فزاینده باعث این اتفاق شود. اشکال پیوستن تلگرام او هست. اگر اجتناب کرده اند داده های تلفن در کنار استخدام می کنید باید ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است محدودیت استفاده اجتناب کرده اند داده را برای این کار پرانرژی نکرده اید. برای اطمینان از این اشکال در اندروید سطوح زیر را دنبال کنید.

 • به بخش تغییرات برو؛
 • انواع استفاده اجتناب کرده اند داده ها او انواع می تنبل؛
 • در برگه در جاری حرکت هر دو داده های سلول انواع محدودیت داده تلفن در کنار را ترتیب کنید این انتخاب را پیدا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص شوید کدام ممکن است غیرفعال است.

کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش را در تلگرام پاک کنید

 • انواع تغییرات او انواع می تنبل؛
 • انواع ذخیره سازی داده ها او انواع می تنبل؛
 • انواع استفاده اجتناب کرده اند ذخیره سازی او انواع می تنبل؛
 • انواع جلوگیری از حافظه پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پایگاه داده بومی انواع کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جلوگیری از داده‌های این سیستم موافقت کنید.

برای بردن کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش اجتناب کرده اند تلگرام اجتناب کرده اند طریق تجهیزات اندرویدی، سطوح زیر را دنبال کنید:

 • وارد بخش شوید تغییرات تجهیزات خودتان باشید؛
 • انواع این سیستم ها هر دو این سیستم های استفاده شده او انواع می تنبل؛
 • اپلیکیشن تلگرام را اجتناب کرده اند لیست حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق امکان انواع کنید جلوگیری از حافظه پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش روشنجلوگیری از داده های این سیستم
 • این سیستم تلگرام را بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر نصب کنید

 • اپلیکیشن تلگرام را آپدیت کنید

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است در همه زمان ها این سیستم تلگرام را اجتناب کرده اند دارایی ها مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئنی معادل گوگل پلی دانلود هر دو {به روز} کنید (این سیستم های گوگلاجتناب کرده اند کافه بازار هر دو آپوستور بیشترین استفاده را ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دارایی ها بی نام استفاده نکنید.

اجتناب کرده اند تلگرام غیر مناسب استفاده نکنید

به بیشتر احتمال دارد فرآیند های فوق، اشکال پیوستن تلگرام مناسب تبدیل می شود با این حال اگر پاسخ این است نداد هدایت می کنیم اجتناب کرده اند احساسی افزاری غیر اجتناب کرده اند مدل بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلگرام ایکس استفاده نکنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نصب تلگرام های غیر مناسب معادل موبوگرام، هاتگرام، تلگرام طلایی . قابلیت ضد فیلتر تلگرامقطعات غیر رسمی باعث شد متنوع اجتناب کرده اند مردمان نصب کنند. به معنای واقعی کلمه هستند این این سیستم ها اجزا داخل این سیستم هستند آنها اجتناب کرده اند آن استفاده می کنند، با این حال اشکال اجتناب کرده اند سازنده آغاز تبدیل می شودتلگرام غیر مناسب بالقوه است کد مخربی را به این سیستم اضافه تنبل کدام ممکن است حریم شخصی را نقض می تنبل.