اسپیس ایکس ۴۰ تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر را به مدار فرستاد
پس اجتناب کرده اند پرتاب مرحله یک، موشک به پایین بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمود بر عالی هواپیمای با بیرون سرنشین مستقر در اقیانوس اطلس لمس کردن به اینجا رسید.