اسرائیل برای منصفانه ماه پرتنش کنار هم قرار دادن تبدیل می شود – خبری نیست


شاید همزمانی حمله ها در اسرائیل با برگزاری نشست اعراب، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در سیاهپوستان، تصادفی باشد. با این حال گنجاندن داعش {در این} معادله این احتمال را تحمیل می تنبل کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند سرکردگان داعش اجتناب کرده اند این دیدار غمگین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام شخصی را اجتناب کرده اند این طریق کشتی کرده اند.

در حالی کدام ممکن است اسرائیل برای موجی اجتناب کرده اند خشونت در کرانه باختری یا مرز غزه کنار هم قرار دادن تبدیل می شود، به طور غیرمنتظره ای با سه حمله پایه دار مواجه شد کدام ممکن است ۱۱ کشته برجای گذاشت. داعش به طور غیرمنتظره ای وظیفه ۲ حمله اول را بر عهده گرفت، در حالی کدام ممکن است این گروه معمولاً موضوع فلسطین را در انتهای فهرست انتخاب های شخصی مکان ها. حمله سوم کدام ممکن است ۵ کشته برجای گذاشت توسط شخص جوانی تکمیل شد کدام ممکن است به هیچ سازمانی تکیه کن نبود.
همه شواهد نماد می دهد کدام ممکن است احتمالا فشار بیشتری بین فلسطینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیلی ها در کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در جاده بی تجربه (فلسطین اشغالی) موجود است. افرادی که چنین دیدگاهی را متعهد شدن می کنند، آن را با برخورد کردن ماه مبارک رمضان، عید فصح یهودیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف بر بالا امر مقدس مرتبط می دانند.

در حالی کدام ممکن است اسرائیل برای موجی اجتناب کرده اند خشونت در کرانه باختری یا مرز غزه کنار هم قرار دادن تبدیل می شود، به طور غیرمنتظره ای با سه حمله پایه دار مواجه شد کدام ممکن است ۱۱ کشته برجای گذاشت. داعش به طور غیرمنتظره ای وظیفه ۲ حمله اول را بر عهده گرفت، در حالی کدام ممکن است این گروه معمولاً موضوع فلسطین را در انتهای فهرست انتخاب های شخصی مکان ها. حمله سوم کدام ممکن است ۵ کشته برجای گذاشت توسط شخص جوانی تکمیل شد کدام ممکن است به هیچ سازمانی تکیه کن نبود.

شاید همزمانی حمله ها در اسرائیل با برگزاری نشست اعراب، اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در سیاهپوستان، تصادفی باشد. با این حال گنجاندن داعش {در این} معادله این احتمال را تحمیل می تنبل کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند سرکردگان داعش اجتناب کرده اند این دیدار غمگین بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام شخصی را اجتناب کرده اند این طریق کشتی کرده اند.

{در این} دیدار با بیرون ملاحظه به موضوع فلسطین، پیامدهای نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرات موقعیت ایران در قلمرو با نزدیک کردن به هماهنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا در وین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اولین شورش فلسطینی ها در جریان نبرد ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق (۱۹۸۷) تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل فلسطین را به موضوعی فرعی تغییر کرد. جنبش کنونی فلسطین نیز قابل انجام است تلاشی برای یادآوری به جهان باشد کدام ممکن است ملتی خرس اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپارتاید باقی مانده است در قرن {بیست و دوم} است.

هم اسرائیل، هم فلسطینی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بقیه جهان می‌دانند کدام ممکن است اوضاع در آستانه بدتر کردن فشار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد‌های فشرده ۹ تنها در سرزمین‌های اشغالی در سال ۱۹۶۷، اما علاوه بر این در موجود در اسرائیل نیز قرار دارد. اجتناب کرده اند زمان بروز فاجعه در قلمرو شیخ جراح در شرق بیت المقدس، اعراب اسرائیلی اعتراضات شخصی را افزایش داده اند، با این حال هیچ منصفانه اجتناب کرده اند طرفین در جستجوی راه حلی پایه ای برای ضرر فلسطین نیستند. اسرائیل صورت مشکل را پاک می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدابیر امنیتی متعهد شدن می تنبل کدام ممکن است خشونت را بدتر کردن می تنبل. در پاسخ به وقایع جدیدترین، مقامات اسرائیل با بیرون در نظر گرفته شده کردن به پیامدهای یکپارچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه پوشش شهرک سازی کدام ممکن است شوک فلسطینی ها را برانگیخت، {به سمت} پاسخ امنیتی حرکت کرد.

در مواجهه با پاسخ امنیتی صرفاً اسرائیل، تشکیلات خودگردان فلسطین بی پناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستبند مانده است. این گروه بین چکش عدم شناخت شخصی کدام ممکن است در انتخابات بومی قبلی به نظر می رسد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندان فشار اسرائیل برای همکاری امنیتی گرفتار شده است. محاصره تشکیلات خودگردان فلسطین توسط اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل آن شناخته شده به عنوان پاسخگو برای فشار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدتر کردن اوضاع باعث شد حتی وقتی بخواهد فشار ها را کاهش دهد، در موقعیت به امتحان کردن این نباشد.

نمی توان اسرائیل را توسط خودم بی ارزش نقطه ضعف سیاسی فلسطینیان دانست. اختلاف کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه علت بی نظیر این نقطه ضعف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مواجهه با موج بعدی فشار، جناح های فلسطینی {نمی توانند} به اتفاق آرا پاسخ دهند. به این انجمن، رویدادهای بالقوه بلند مدت تنها صفحه عکس به کتاب نبرد بین منصفانه نیروی انصافاًً مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردم کدام ممکن است گمشده مدیریت واحد برای معامله فشار‌ها هستند، می‌افزاید.