اسرائیل اجتناب کرده اند افزایش انواع شیعیان در سوریه درگیر است
متنوع اجتناب کرده اند مسلمانان شیعه در سوریه در بخش جنوبی این ملت مسکن می کنند کدام ممکن است برای ادغام کردن بلندی های جولان سوریه در مرز با اسرائیل تبدیل می شود.