استفاده زندانیان متولد ۱۳۸۳ برای خدمت سربازی
مشمولان معافیت هر دو کفالت لحظه ای پس اجتناب کرده اند انقضای آن می بایست کمتر از ظرف مدت منصفانه ماه جهت بازرسی مجدد وضعیت خدمت شخصی به مطب های مذکور مراجعه نمایند.