اروپا: مذاکرات وین {به دلیل} روسیه به تعویق افتاد/ قادر نیستم تضمین کنم کدام ممکن است به هماهنگی برسیم
مایه تاسف است کدام ممکن است وقتی از یک راه یا دیگری به هماهنگی نزدیک هستیم، نتوانیم به آن است برسیم. با این حال قادر نیستم تضمین کنم کدام ممکن است به هماهنگی برسیم.