ارزش اقامت در ترکیه چقدر است؟


ارزش مسکن در ترکیه چقدر است؟

برای نگهداری اجتناب کرده اند آپارتمان شخصی در ترکیه باید اشیا زیر را توجه داشته باشید:

فاکتور ماهانه بازیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری ساختمان برای استودیو ممکن است – حدود ۱۵۰ لیر

قبض انرژی الکتریکی حدود ۳۵۰ لیر است کدام ممکن است برای ادغام کردن گرمایش در زمستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا مطبوع {در تابستان} است.

قبض خوردن آب – ۱۰۰ لیر

قبض محدوده – ۳۰ لیر

آنلاین وسیع – ۸۰ لیر

مالیات سالانه دارایی به صنوبر های ماهانه قطع تبدیل می شود – ۲۰ TL

ارزش های اضافی هر دو تعمیرات – ۱۰۰ لیر

در مجموع این رقم به ۸۳۰ لیر ترکیه هر دو حدود ۱۰۶ دلار می رسد.