ارجاع بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ خودرو به امکانات معاینه فنی در خراسان جنوبی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بورگند، «اسدالله جلال زاده» مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان جنوبی صبح در حال حاضر در ترکیبی خبرنگاران گفت: در ایام نوروز امکانات معاینه فنی خودروهای سبک کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی هستند. “

وی افزود: امکانات معاینه فنی سبک در تمامی ایام نوروز در شهرهای بیرجند، گان، طبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردوس ورزش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت کاری امکانات به طور معمول اجتناب کرده اند ۸ تا ۱۴ ساعت است.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی خراسان جنوبی خاص کرد: با تحریک کردن ساختار نوروزی اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰ خودرو به امکانات معاینه فنی استان ارجاع شدند.

جلال زاده بازگشت به شد: معاینه فنی انجام تجزیه و تحلیل های کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی به های فنی برای ضمانت اجتناب کرده اند سلامت فنی، سلامت عملیاتی، از کیت از کیت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت ضریب آلایندگی خودروها با شاخص های مصوب زیست محیطی است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی ساکنان باید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سفرهای نوروزی برای اکتسابی شهادت دادن معاینه فنی خودروی شخصی اقدام کنند.

انتهای نامه / ۶۹۰۱۴ / ب
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید