ادعا مسابقات قرآن کریم در سال ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حمید مجیدی مهر رئیس وسط امور قرآنی گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه در خصوص این سیستم مسابقات سراسری قرآن در سال ۱۴۰۱ شمسی به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی اداره کل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه اظهار داشت: همراه خود خاص اینکه مرحله شهرستانی اجتناب کرده اند تیرماه تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نیمه اول مرداد ماه یکپارچه دارد، خاطرنشان کرد: مرحله قلمرو ای این مسابقات اجتناب کرده اند نیمه دوم مرداد ماه تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اوایل مهرماه یکپارچه ممکن است داشته باشد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه گزارش شناسایی چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فاصله مسابقات سراسری قرآن کریم اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه بلند مدت تحریک کردن تبدیل می شود، تصریح کرد: همانند سال های جدیدترین به کنجکاوی مندان عالی ماه جایگزین داده تبدیل می شود به همان اندازه در منطقه های مختلف به رقبا بپردازند کدام ممکن است این مسابقات نیز {در این} مسابقات در اختیار کنجکاوی مندان قرار خواهد گرفت. پایگاه {اطلاع رسانی} مسابقات {برای ثبت نام}

رئیس وسط امور قرآنی گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه همراه خود ردیابی به اینکه چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین فاصله مسابقات سراسری قرآن ملت به مرحله نیمه باقی مانده راه پیدا می تدریجی، افزود: این مرحله اجتناب کرده اند مسابقات در سال ۱۴۰۱ برگزار تبدیل می شود. سبک جدید. برای بستن نتایج به عدالت؛ عمیق فرآیند جدید ادعا می تواند.

مجیدی مهر همراه خود تاکید بر اینکه بخش نغمه های این دوران اجتناب کرده اند مسابقات برای ادغام کردن بخش های اذان، دعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مداحی اجتناب کرده اند تذکر وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان اجتناب کرده اند مسابقات ترتیل مجزا است، خاطرنشان کرد: مرحله باقی مانده بخش نغمه های مذهبی را برگزار می کنیم. آذرماه به میزبانی استان قزوین برگزار شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان خوزستان دی ماه میزبان مرحله باقی مانده مسابقات سراسری قرآن کریم در منطقه های قرائت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت {خواهد بود}.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: مرحله باقی مانده سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله مسابقات در سراسر جهان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در اواخر بهمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوایل اسفندماه مصادف همراه خود مبعث پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) برگزار تبدیل می شود.س) برگزار می تواند.

رئیس وسط امور قرآنی گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه یکپارچه داد: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده}، سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله مسابقات در سراسر جهان قرآن کریم جمهوری اسلامی باید رکورد زودتر شخصی را در ۸۵ ملت بهبود دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۹۰ ملت رفتن تدریجی.

مجیدی مهر تاکید کرد: دغدغه ستاد نباید توسط نمایندگان ایران انجمن داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی برای نمایندگی کنندگان خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی باید عادلانه رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین فاصله مسابقات در سراسر جهان قرآن کریم اجتناب کرده اند کشورهای مختلف قلمرو آمریکای لاتین دعوت خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مستمر {در این} زمینه تحریک کردن شده است. علاوه بر این شاهد نمایندگی کنندگانی اجتناب کرده اند برخی کشورهای آفریقایی خواهیم بود کدام ممکن است در سال های جدیدترین فینال را اجتناب کرده اند بازو داده اند.

رئیس وسط امور قرآنی گروه اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه در خاتمه ابراز امیدواری کرد برخی نواقص در آیین نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه برگزاری مسابقات به نفع نمایندگی کنندگان تعمیر شود.