اختراع ۴۷۱ کیلو تریاک در البستک


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، سردار غلامرضا جعفری در لحظه ذکر شد: ماموران انتظامی شهرستان بستک اجتناب کرده اند ورزش قاچاقچیان برای سوئیچ بخشها زیادی تریاک به این جناح مطلع را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع به صورت ویژه در اصل کار قرار گرفت.

وی افزود: مراجعه کنندگان همراه خود کشتی اقدامات اطلاعاتی همراه خود تصمیم گیری محل از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی به محل می خواست همراه خود توافق مقام قضایی اجتناب کرده اند زمان از واقعی سوئیچ چرخ دنده مطلع شدند.

فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: ماموران انتظامی این شهرستان حین مدیریت محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای عبوری به ۲ تجهیزات پژو نامشخص شدند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها همراه خود سرعت ماموران متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروی تولید دیگری به محض رسیدن ماموران اجتناب کرده اند محل متواری شد. پلیس پس اجتناب کرده اند تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گریز مختصر، میدان را باریک کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند محل متواری شد.

سردار جعفری همراه خود ردیابی به دستگیری منصفانه متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف ۲ تجهیزات خودرو {در این} تکنیک دلیل داد: اختراع ۴۷۱ کیلوگرم چرخ دنده مخدر اجتناب کرده اند نوع تریاک در بازرسی اجتناب کرده اند خودروهای توقیفی.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان همراه خود تایید اینکه هویت سایر قاچاقچیان نیز تعیین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پلیسی برای دستگیری آنها شکسته نشده دارد. گروه در جاری سوختن است.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید