اخبار سالم


دانش فوق العاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد دربارا تزریق آسترازنکا

سالم خبر: همکار بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارخوس به سوی Astrazanka Il’ya، صادر کرد.

محل معرفت، مانند نامه به مراکز بهدشت تحت پوشش دانشگاه علوم پاپشکی مشهد صادره، آمادا است:

۱- خونریزی های دوز و اکسیژن کاملاً ممنوع است.

۲-زیراق دوز دوم بری، پرسنل زیر ۵۰ سال که دوز اوله را آسترازنکا زدند، با یداکوری احتیاط انگام چود.

۳- تف کردن سوم سوم با نظر فردی مانند ۲ دوز و گاو غیر از پیوند استرازنکا، نظر زائر ۵۰ سال حرام و بالی ۵۰ سال در تصویر، اصرار یک نفر یک اقدام مجازی است.

۴- در کلیه افرادی مانند Waxen AstraZenka Drift Mikanand، یاداوری شد که دار از ظهور علائم سردرد عکسبرداری کرد.
استفراغ، ناهنجاری‌های شدید، گرفتگی‌های شدید و استفراغ‌های سریع عودکننده، با مرکز نزدکترین، داروی، بررسی نمایاند.

بصیرت: مربوط به بخشنامه شمارا ۱۵۱۷۵/۳۰۰/د مورخ ۱۱/۸/۱۴۰۰۰ همکار محترم بهدشتی به صورت انفرادی از بهدشت، دورمان و آموزش پازشکی که در خارج از کاشور هستند تعیین شده بود و اصرار ازرق و زنکاز و اکسان، ماده نَلَمَه، بازدید کرد. و گروفتان نذر تطهیر انجم چود.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/