اجرای ساختار خورده شدن مهدوی در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی صبح دوشنبه در ترکیبی خبرنگاران با خاص اینکه بیش اجتناب کرده اند ۱۰۲ هزار نفر اجتناب کرده اند مددجویان تحمل محافظت کمیته کمک امام خمینی (ره) استان هستند، تصدیق شد: {در این} استان بیش اجتناب کرده اند ۱۰۲ هزار نفر تحمل محافظت کمیته کمک هستند.

وی با ردیابی به ورزش ۵۵ آشپزخانه {در این} ساختار اظهار داشت: {در این} ساختار غذای خوب و دنج، سبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه آسان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن تبدیل می شود.

شهرامال بختیاری مدیرکل گروه کمک امام خمینی (ره) اظهار داشت: این کارها با کمک خانوار ها، خیران، امکانات خیریه، محل کار مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپاه پاسداران انجام تبدیل می شود. . “

محمدی تصریح کرد: طی سال قبلی ۸۰ هزار پرس غذای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ هزار بسته مسکن بین مددجویان کمیته کمک گلوله کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ میلیون تومان ارزش شده است.

وی با ردیابی به اینکه ۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۳ افطاری آسان بین نیازمندان گلوله کردن شد، تصریح کرد: برای تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن این افطاری ها بیش اجتناب کرده اند ۷۵ میلیون تومان ارزش شد.

مدیرکل کمیته کمک امام خمینی (ره) شهرمال بختیاری افزود: تمامی سطوح پخت، بسته بندی، گلوله کردن غذای خوب و دنج، بسته بندی نشیمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه آسان با رعایت مناسب پروتکل های بهداشتی انجام تبدیل می شود.

محمدی اظهار داشت: این ساختار اطمینان حاصل شود که استقبال اجتناب کرده اند کنفرانس سراسری ۱۰ هزار شهید عشایر ملت کدام ممکن است به میزبانی استان چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری برگزار تبدیل می شود، اجرا تبدیل می شود.

وی با ردیابی به اینکه این ساختار اجتناب کرده اند ابتدای ماه مبارک رمضان تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا نوک ماه مبارک رمضان یکپارچه دارد، اظهار داشت: برنج، روغن، غذاهای پروتئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حبوبات در بسته بندی های خشمگین قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کمیته کمک امام خمینی (ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری به مشارکت داوطلبان در تکنیک طبخ، بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن غذای خوب و دنج ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۶۷۰ مورد کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوطلبان در اجرا کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری کردند. اجتناب کرده اند این چالش را انتخاب کنید و انتخاب کنید.