اجتماع "سلام فرمانده" و ۵ انتقاد تأمل برانگیز
این که دهها هزار شهروند ساعات خوشی را کنار هم گذراندند و حال شان خوب بود، اساساً عالی است. فقط یک سوال می ماند و آن این که آیا امکانات حاضر برای همه شهروندان نیز فراهم است و مثلاً استادیوم آزادی را به همین شکل در اختیار خوانندگان دیگر و هواداران شان قرار می دهند تا آنها هم عصر را کنار هم خوش باشند؟ یا فقط باید ابوذر روحی (خواننده سلام فرمانده) گوش کنند؟