آیا سیگار الکترونیکی بی خطر است؟در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده، پروفسور بریتون گفت: انتظار می رود گلودرد مزمن و استفاده از VIP منجر به موارد شدیدتری از ذات الریه شود. با این حال، احتمال این ارقام کمتر از خطرات سیگار کشیدن برای سلامتی است.