آیا تعداد اسپرم مردان در جهان در حال کاهش است؟جدای از عوامل اقتصادی و فرهنگی که می تواند منجر به بی رغبتی به بچه دار شدن شود، کاهش نرخ زاد و ولد چقدر می تواند باعث کاهش رشد جمعیت شود؟ پس از پاسخ، احتمال کاهش کیفیت و کمیت اسپرم به عنوان عاملی در کاهش باروری در دهه های اخیر موضوع مطالعات مختلف بوده است.