آه! روزی این آه دلتنگ تو خواهد شد.در نسیم همه چیز یکسان است.
کی دلت از سنگ آه میکشه؟

به این فکر کردم که سنگی به دریاچه بیندازم.
ماه با این سنگ فرو می ریزد.
عشق ترکیبی از سنگ های زیاد است.
گاهی می شکند و گاهی فرو می ریزد.
خرد چیزهایی است که در زندگی به دست می آیند.
قلبم یک لحظه شکست.
اوه، یک روز من همان آه می کشم.
گاهی کوه تبدیل به نی می شود.