آموزش خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرس مادر


به گزارش ایرانا، علیرغم اینکه خانوار ها اجتناب کرده اند خانه نشینی اطلاعات آموزان راضی نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای آموزش حضوری را کتمان نمی کنند، نشستن در مدرسه های درس همراه خود ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید واهمه ای در کنار است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها را به پایین دانشکده کشانده اند. درگاه ها .

برخی ادامه دارد هم خیلی خواهان یکپارچه آموزش دیجیتال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهان راه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعطاف اجتناب کرده اند سرپرست دانشکده هستند، با این حال در {پاسخ به} تقاضا متنوع اجتناب کرده اند اولیای اطلاعات آموزان، گروهی تولید دیگری اجتناب کرده اند اولیای اطلاعات آموزان گفتند کدام ممکن است تقاضا خواهید کرد نسبتاً نیست از ما همه گوش می دهیم، ما باید درخواست شده است های نسبتاً داشته باشد، آموزش حضوری را بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخواهد انواع گروه ها را افزایش دهد.

افرادی که غیر مستقیم به آموزش حضوری هستند، ویژه به ویژه در مدارس غیرانتفاعی کدام ممکن است مالی دارند، پیش بینی دارند مدیریت دانشکده آموزش حضوری را همراه خود گروه های کوچکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از ۱۵ نفر حاضر دهد.

همه این گونه کفگیرها پس اجتناب کرده اند صحبت های اولین همراه خود معلم فرزندشان به سرپرست دانشکده هدایت می شوند به همان اندازه اولویت های شخصی را همراه خود او {در میان} بگذارند.

پدر منصفانه اطلاعات‌آموز گروه اولی اظهار داشت: «من می خواهم در دوران شیوع کرونا کودکانی را دیدم کدام ممکن است بر تأثیر این ویروس جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا چگونه می‌توانم فرزندم را همراه خود خیال دستی به دبیرستان‌ای ببرم کدام ممکن است هر گروه ۳۰ اطلاعات‌آموز دارد. در آن منطقه نمی توان فضا گذاری را رعایت کرد.

مادر منصفانه اطلاعات آموز گروه دومی می گوید: روز اول بازگشایی مدارس فرزندم را به دبیرستان فرستادم با این حال {به دلیل} شلوغی دانشکده، روز دوم دخترم را به دبیرستان نفرستادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به دبیرستان سر خورد. دانشکده همراه خود مادران تولید دیگری برای تحقق همراه خود سرپرست.» با توجه به یکپارچه آموزش دیجیتال هر دو کاهش انواع اطلاعات آموزان در هر گروه صحبت کنید.

کفگیرها اطلاعات‌آموزان، مدرسین، سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دایره را احاطه کردند به همان اندازه ببینند خواه یا نه گروه‌ها به شبیه به شکلی کدام ممکن است بلافاصله می‌بینیم یکپارچه خواهد کشف شد هر دو خیر. روشی کدام ممکن است مردمان در مقابل فضا اجتماعی خرس تأثیر فضا اجتماعی قرار می گیرند.

امیدوار بودیم در صورتی کدام ممکن است اطلاعات‌آموزان مقطع ابتدایی بالقوه هر دو درک مورد نیاز برای رعایت ایده ها بهداشتی برای پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری‌های عروق کرونر روده ها را ندارند، فضای صحیح‌تری برای حضور فیزیکی آنها در مدارس تحمیل شود، از مشاهداتی کدام ممکن است اکنون داریم. نماد داد کدام ممکن است ایده ها بهداشتی رعایت نمی شود.

مادر یکی اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان اظهار داشت: دخترم واکسن نزده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر نیستم این ریسک را بکنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چنین شرایطی او درس می خواند، تعهدنامه می نویسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​یکپارچه تحصیل می دهم. بودن.

مادر اطلاعات آموز عکس می گوید: اگر فرزندم مریض شود {چه کسی} پاسخگوست؟ در هفته های پایانی سال تحصیلی در شرایطی کدام ممکن است حداقل پیشگیری رعایت نمی شود باید آنها را به دبیرستان بفرستیم.

یکی اجتناب کرده اند مدرسین یکی اجتناب کرده اند مدارس بروجرد در {پاسخ به} اعتراض برخی خانوار ها کدام ممکن است آرزو کرد یکپارچه تحصیل دیجیتال هستند، اظهار داشت: در عین جاری کدام ممکن است دغدغه های شخصی را درک می کنید شرایط برای همه مشابه است با این حال اجتناب کرده اند طرفی دانشکده {باید داشته باشد}. حق اطلاع اجتناب کرده اند این دستورالعمل‌ها.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما موظف به اجرای آن هستیم، در صورت انعطاف همراهی می‌کنیم، با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است شرایط قطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید طبق آنچه مورد نیاز است حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. تقاضا خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه آموزش در دنیای آنلاین ما.

این معلم ابتدایی یکپارچه می دهد: «گفتن شده کدام ممکن است {این مهم} با توجه به دوری بردن شده است، با این حال به کودک ها مشاوره ایم کدام ممکن است باید تنظیم کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم کنید، به معنای واقعی کلمه هستند این تنها کاری کدام ممکن است می توانیم انجام دهیم.» او سطح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری در اختیار ما نیست.

سرپرست یکی اجتناب کرده اند مدارس کدام ممکن است در دایره اعتراض اولیای اطلاعات آموزان قرار دارد، اظهار داشت: اختیار تقاضا خواهید کرد منع شده است، طبق اصل وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باید حضوری در مدارس تدریس کنیم.

وی می افزاید: برای اطلاعات آموزان تحت تأثیر بیماری های عروق کرونر روده ها، شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} نقص امنیت دارند، می توانم همراه خود اثبات پزشکی در مدرسه دیجیتال نمایندگی کنم، با این حال با بیرون علت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفاً {به دلیل} دغدغه های خصوصی خواهید کرد، تحصیل در منطقه. . ترتیب پیش ایده برای سرپرست دانشکده به راحتی در دسترس است نیست.

سرپرست دانشکده در خصوص اعتراض به رعایت فواصل نیز اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به اطلاعیه ای کدام ممکن است به ما رسیده فضا گذاری لغو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اجرا می کنیم.

او در محوطه دانشکده به مردمان اظهار داشت: «کودک های شخصی را بیش از حد به مشکل نکشید. “هر چیزی را کدام ممکن است در محوطه در کمد رها کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم آن را همراه خود دنیای خارج محدود کنید، به معنای واقعی کلمه هستند آسیب پذیری آن را افزایش می دهد. در پایان، مدارس باید بازگشایی شوند.”

سرپرست دانشکده یکپارچه داد: اکنون همراه خود هوای بهاری، جریان هوا پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوای آزاد، شرایط نسبت به مهرماه مساعدتر شده است، به همین دلیل اصرار نکنید کودک ها را {در خانه} حفظ کنید.

اگرچه {این توصیه}‌های ضمانت‌بخش نتوانست والدینی را کدام ممکن است در دانشگاه بودند راضی تنبل، با این حال فینال سخنان سرپرست دانشکده اصرار بر آموزش حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه معامله با به اولویت‌های کسانی بود کدام ممکن است غیر مستقیم به پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این انتخاب بودند. ندارد.

به مشاوره رئیس اداره کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان، تمامی گروه ها در تمامی مدارس استان اجتناب کرده اند روز یکشنبه ۱۴ فروردین ماه برقرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های دیجیتال در وب شاد برگزار نمی شود. اطلاعات آموزان در مدرسه درس باید اجتناب کرده اند ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان هوا مطبوع استفاده کنند، دروس باید {به درستی} انجام شود.

وی افزود: اطلاعات آموزان تحت تأثیر بیماری عروق کرونر همراه خود تایید دکتر متخصص به همان اندازه زمان درمانی درست اجتناب کرده اند حضور در مدرسه ها معاف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیاب دانشجویان بر مقدمه مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های حال همزمان همراه خود بازگشایی دانشکده انجام تبدیل می شود. “مدارس.”

واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال قابل قبول نیست

یکی اجتناب کرده اند تنها اولویت هایی کدام ممکن است اصولاً مادران با توجه به آن صحبت می کنند اینجا است کدام ممکن است کودکان زیر ۱۲ سال واکسینه نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر کودکان بین ۵ به همان اندازه ۱۲ سال ادامه دارد واکسینه نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اولویت باعث شده است کدام ممکن است آنها اصولاً {در این} واکسن حضور پیدا کنند. دانشکده

سرپرست گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند بیماری های جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با پروگر {در این} خصوص به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) اظهار داشت: پیشنهاد ما تاکید بر واکسیناسیون برای جوانان بالای ۵ سال به همان اندازه سنین بالا است. ۱۲ سال اصلا {راضی کننده} نیست.
مژان نوابی افزود: واکسن کرونا هیچ عارضه ای ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مردمان پیشنهاد تبدیل می شود فرزندان شخصی را واکسینه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسن های تایید شده سینوفارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاستوکوکس برای جوانان در شهرستان بروگر حال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد تبدیل می شود خانوار ها درگیر نباشند. آنها را به فرزندان شخصی تزریق کنید.”

وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به بازگشایی مدارس، خانوار ها باید کودکان زیر ۱۸ سال را واکسینه کنند، در موج زودتر کرونا، انواع قربانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری شدن کودکان در بیمارستان بالا بود، با این حال هیچ فوتی سند نشد، برای شما ممکن است امتحان شده کنید. فرزندان.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست گروه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت اجتناب کرده اند بیماری های جامعه بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بروگر ادای احترام به شد: طی ۱۰ روز قبل از امروز هیچ مورد فوتی بر تأثیر کرونا در شهرستان بروگر سند نشده است با این حال در سفر نوروزی انواع قربانیان یک زمان کوتاه مرتفع است با این حال اکنون این شهر در حالت زرد است.

وی اظهار داشت: اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال باید سه نوبت، اشخاص حقیقی زیر ۱۸ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان زیر ۱۲ سال ۲ نوبت واکسن تزریق کنند.

تحلیل ترس کفگیرها

گفتگو همراه خود خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر حضور پر اضطراب آنها در پایین درگاه مدارس به طور قابل توجهی در مدارس ابتدایی حاکی اجتناب کرده اند عدم آمادگی آنها برای آموزش حضوری پس اجتناب کرده اند تعدادی از سال اضطراب از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراده راسخ برای ماندن {در خانه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه آموزش دیجیتال است.

رئیس صفحه بحث محله‌شناسی لرستان در تحلیل این اولویت‌ها می‌گوید: ترس خانوار‌ها اجتناب کرده اند آسیب دیدن فرزندانشان اجتناب کرده اند حضور در محل قرارگیری‌های شلوغ، انصافاًً خالص است، به‌ویژه کدام ممکن است قابل دستیابی است این امر در برخی اشخاص حقیقی همراه خود بدبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌اعتمادی به مردمان در کنار باشد. وضعیت حال.”

مجتبی ترکرانی افزود: قابل دستیابی است برخی نسبت به گفتن وضعیت مساعد هر دو تاج گذاری بر کرونا تردید داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند این ویروس همچنان مقاوم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن طور کدام ممکن است مشاوره تبدیل می شود کم نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل چنین بدبینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتمادی است. آنها نیاز دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کنند فرزندان شخصی را در دنیای آنلاین ما آموزش نگه دارند.

این محله شناس اظهار داشت: برخی اشخاص حقیقی همراه خود توجه اجتناب کرده اند مضرات آموزش دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضرات جداسازی این مد آموزشی برای جوانان، نگاهی معقول به تمایل شخصی به آموزش بینی به بینی همراه خود تمام مشکلات بالقوه نماد می دهند. آنها فرزند شخصی را بر آن ترجیح می دهند. آموزش دقیق را در محیطی خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز تخصص کنید.

رئیس صفحه بحث محله شناسی لرستان اظهار داشت: برای کاهش این ترس ها باید برای افراد اعتقاد تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اعتقاد نباید همراه خود حرف انجام شود اما علاوه بر این همراه خود واقعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود شفافیت، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} {به روز} باشد. با توجه به وضعیت.»

را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پژوهشگر اجتماعی یکپارچه داد: فراهم کردن فضای اظهار داشت‌وگو بین مدارس اجتناب کرده اند طریق رسانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار‌ها اطمینان حاصل شود که پاسخگویی به دغدغه‌های مردمان، واکسیناسیون مجبور کودکان اطمینان حاصل شود که کاهش تاثیر کرونا نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.

اگرچه بازگشایی مدارس فرصتی برای افراد به طور قابل توجهی مادران است کدام ممکن است در روزهای پر اضطراب قرنطینه عملکرد اساسی در آموزش دیجیتال کودکان داشته اند، با این حال ترس هایی نیز دارند کدام ممکن است پذیرش حضوری آموزش را برای او یا او سخت می تنبل. هر خانوار ای کدام ممکن است درگیر بهزیستی فرزندانش است، ممکن است به این اولویت ها ملاحظه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل های بهداشتی بیشتری را دنبال تنبل به همان اندازه تعدادی از هفته آخر سال تحصیلی را همراه خود بهزیستی سپری تنبل.