آمار موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند چک های برگشتی
نسبت انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش چک های برگشتی به چک های جایگزین شده {در این} ماه به همین ترتیب ۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نسبت {بوده است}.