آمار ساخت خودروهای رانندگی ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ + نمودار


بر مقدمه آمار وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش در ده ماهه سال قبلی خودروسازان خانه ۷۴۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تجهیزات خودرو رانندگی ساخت کردند.

به گزارش «فارسی خودرو»، این آمار در مقابل همراه خود ساخت ۷۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ تجهیزات خودروی رانندگی در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۹، تنها ۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ تجهیزات تولید دیگری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۱.۱ درصدی را نماد می دهد.

بیشترین انبساط ساخت در بین خودروها متعلق به وسایل نقلیه، کامیونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکتور بوده کدام ممکن است انبساط ۷۱.۸ درصدی داشته است.

آمار تولید خودرو