آلاینده های مضر هوای تهران


معمول استاندارد هوای پایتخت در جاری حاضر ۱۷۷ در شرایط ناسالم برای همه کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای ۹ ایستگاه در شرایط مضر است. در جاری حاضر آلاینده های ذرات کوچکتر از دو.۵ میکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ میکرون بیش اجتناب کرده اند حد فکر می شوند.

به گزارش پرشین خودرو، بر ایده فینال دانش نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران، آلاینده هوای تهران در این زمان (۲۰ فروردین ماه) ذرات معلق کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میکرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای ایستگاه های شریف (قلمرو ۲) شهرداری قلمرو ۲ است. امکانات مدیریت فاجعه (قلمرو ۷، میدان فاتح (قلمرو ۹)، پیروزی (قلمرو ۱۳)، چدآباد (قلمرو ۱۸)، شهرداری قلمرو ۱۹، شهرری (قلمرو ۲۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری قلمرو ۲۲ در شرایط مضر قرار دارند.

استاندارد هوای سهناک (قلمرو ۱)، شهرداری قلمرو ۴، گلبرگ (قلمرو ۸)، میدان امام خمینی (قلمرو ۱۲)، شهرداری قلمرو ۲۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر شیسما (قلمرو ۲۲) در شرایط a فوق العاده غیربهداشتی قرار دارد.

استاندارد هوای ناسالم در شهرداری های بنک، دانشکده المسعودیه (قلمرو ۱۵) را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ۱۶ برای همه تیم ها گزارش شد.

آلاینده های قابل ملاحظه در ایستگاه های دانشکده شهید بهشتی (قلمرو ۱)، اقدسیه (قلمرو ۱)، پونک، پاسداران (قلمرو ۳)، دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت (قلمرو ۴)، شهرداری قلمرو ۴، ژئوفیزیک (قلمرو ۶)، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش دانشکده مدرس (قلمرو ۶) دانشکده تهران (قلمرو ۶)، شهرداری قلمرو ۱۱، پارک رازی (قلمرو ۱۱)، پارک شکوفیه (قلمرو ۱۴)، حیاط پشتی سلامت (قلمرو ۱۷) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرری (قلمرو ۲۰) ذرات معلق هستند. کمتر از دو.۵ میکرون: در تمامی این ایستگاه ها بهتر اجتناب کرده اند حد مجاز گزارش شده است.

ذرات معلق کمتر اجتناب کرده اند ۱۰ میکرومتر در مقیاس در ۱۸ ایستگاه سند نشد.

در این زمان شهرداری قلمرو ۱۹ همراه خود شاخص ۵۰۰ آلوده ترین ایستگاه سنجش استاندارد هوای تهران است.

گروه هواشناسی پیشنهاد می تدریجی {در این} شرایط جوی اجتناب کرده اند تردد بی معنی خودداری شود.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است شاخص استاندارد هوا (AQI) به ۵ دسته بی نظیر جدا کردن تبدیل می شود. بر ایده این امتیاز ۰ به همان اندازه ۵۰ هوای پاک، ۵۱ به همان اندازه ۱۰۰ هوای باورپذیر (مفید) هر دو متوسط، هوای ناسالم ۱۰۱ به همان اندازه ۱۵۰ برای گروه های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۱ به همان اندازه ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه تیم ها. اجتناب کرده اند ۲۰۱ به همان اندازه ۳۰۰ هوا “فوق العاده ناسالم” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۳۰۱ به همان اندازه ۵۰۰ استاندارد هوا “مضر” است.